TANFOLYAM ELŐKÉSZÍTŐ TRÉNING

Tanfolyam előkészítő tréning indul!

Modulok:

Önismeret-30 óra
Csapatépítő tréning-30 óra
Felzárkóztató tréning -40óra
Tanulástechnikai  tréning 20 óra
Számítástechnika alap -20 óra
Alapismereteket  átadó tréning  20 óra

Nyilvántartásba vételi száma:     E-000805/2014/D012

A program célja:
 
A program célja, hogy a képzésben részvevők rendelkezzenek olyan alapkompetenciákkal,amelyek alkalmazásával  képesek lesznek hatékony álláskeresésre. A program célja továbbá,a hátrányos  helyzetű,társadalmi perifériára szorult,aktív korú, nem foglalkoztatott csoportok fejlesztése, szociális és humán szolgáltatások tervszerű,egyénre szabott    nyújtásával annak érdekében, hogy önállóan is képesek legyenek a munkaerőpiac  igényeihez, változásaihoz alkalmazkodni, azokra megfelelően reagálni, foglalkoztathatóságuk érdekében.

A program célcsoportja:

Munkaerőpiacról kiszorult , hátrányos (halmozottan hátrányos) helyzetű,szakképzettséget szerző ,elavult  szakképzettséggel rendelkező egyének, kisgyermekes anyák, pályakezdők, tartós munkanélküliek.

A programban való bekapcsolódás feltétele:  Általános iskolai  végzettség vagy annak hiányában kompetencia felmérés

A tervezett képzési idő:  160 óra  ebből elmélet:80 óra, gyakorlat 80 óra

A program  során megszerezhető kompetenciák:
 1. Az önismeret témaköréhez kapcsolódó  legfontosabb fogalmak
 2. Pozitív énkép hatásrendszerének tudatosítása
 3. Saját  vélemény megfogalmazása, írásban és szóban
 4. Erősségek felmérése, fő  érdeklődési területek, legfontosabb készségek, értékek  meghatározása
 5. Pozitív énkép  kialakításával  személyes hatékonyság erősítése
 6. A gyakorlatban  is alkalmazható  azon ismeretek és eszközök amelyek a munkatársakkal való hatékonyabb együttműködéshez,a konfliktusfeloldáshoz,és  a szinergia megteremtéséhez szükségesek
 7. Az önzetlenség,és az egyéni ambíció
 8. Munkatársi  konfliktuskezelés, megszűnnek,illetve csökkennek a dolgozók közti, nem építő jellegű  viták,és nézeteltérések
 9. Munkatársi kapcsolatok  elmélyítése
 10. Csoporton belüli bizalom megerősítése
 11. Harmónia teremtése a közösségi elvárások  és az egyén  vágyai között
 12. Érdeklődés formálása, legyen  kész a tevékenységre, majd munkára
 13. Önmaga és másokat,hibáikkal  együtt való elfogadása,kreatív eszközök  használata, problémás  élethelyzetek alakítására
 14. Előadó tanári utasítások elfogadása, és végrehajtása
 15. Ismeretszerzési és feldolgozási képességek
 16. Önálló tanulás,önálló  munkához való képességek
 17. Együttműködés közösségével, csoportos munka, segítség kérés és adás, javaslatok megfogalmazása, felelősség vállalása önmagáért, és másokért
 18. A konfliktus helyzetekben megfelelő döntés, kompromisszum kötés,
 19. Kitartó,önálló munkavégzés,feladatmegoldás,döntés
 20. A tanulási motiváció,cél, akarat  fogalma
 21. A tanulás külső, és belső feltételei
 22. A tudatos bevésés lépései
 23. Szövegértő olvasás
 24. Lényeg kiemelési és vázlatkészítési technikák alkalmazása
 25. A koncentráció és a figyelem fejlesztése
 26. A tanultak reprodukálása
 27. Az operációs rendszer alapvető funkciói
 28. A szövegszerkesztő program felépítése, eszköztára
 29. Szövegek  begépelése  és megfogalmazása a szövegszerkesztőben
 30. A táblázatkezelő  program felépítése, és eszköztára
 31. Az adatok beviteli  lehetőségei
 32. A legfontosabb  képletek (összeadás,kivonás, szorzás, osztás)
 33. Az internetre  való csatlakozás módja
 34. A  Webböngésző  használata
 35. Elektronikus levél  küldése  és fogadása
 36. A piac fogalma, fajtái,a munkaerőpiac  legfontosabb jellemzői
 37. A mai  magyar  munkaerőpiac tendenciái
 38. Az egyéni  beállítódás felismerése és ahhoz milyen munkakör ajánlható
 39. Információ gyűjtés önmagáról
A programba  vonható csoportlétszám:  Minimum:  10 fő,  Maximum: 16 fő

A képzés elvégzését igazoló dokumentum:  „Tanúsítvány”

A tréning-általános képzés költsége:

10 fő részvétele  esetén:  89.000 Ft/fő
10-16 fő részvétele   esetén: 69.000 Ft/fő

A képzés díja, tárgyi adómentes, tekintettel arra, hogy a 2013.LXXVII.számú felnőttképzési törvény előírásainak  megfelelően, engedéllyel rendelkező  képzési program.

A képzést, minimum 10 fő részvételének bejelentése esetén, (munkáltatók, alapítványok, egyesületek) az országban bárhol, megrendelőink által igényelt helyen, és időben  megtartjuk.  Egyéni jelentkezőket is  tisztelettel várunk. A képzést egyéni jelentkezők esetében, akkor tudjuk megtartani, amennyiben minimum 10 fő jelentkezik egy-egy településről.