Üdvözöljük az
Átképzés Online-on
www.atkepzes.com

Képzés Online

www.atkepzes.com

Nyilvántartási szám: 04-0036-06 2010. 02. 07. Akkreditációs lajstromszám: AL-102


Békés Megye Képzés vezető hír

GKI tehergépkocsi alapképzés!

2012. febr. 6., hétfő, 10.27.48 CET
GKI tehergépkocsi alapkézés indul Békéscsabán távoktatásos formában!
Tisztelt Gépjárművezetők!

Tájékoztatjuk Önöket, a

- tehergépkocsi -vezetői, alap
- tehergépkocsi-vezetői továbbképzési képesítés megszerzéséről,
- Kiegészítő tehergépkocsi-vezető alapképzés érvényes autóbuszvezető képesítés birtokában
- Kiegészítő tehergépkocsi-vezető alapképzés érvényes autóbuszvezető képesítés birtokában
intézményünk bonyolításában:

A szakképesítés megnevezése: Gépjármű-vezetői képesítés (GKI)
A szakképesítést előíró jogszabályok megnevezése:

24/2005. (IV.21.) GKM rendelet
89/1988. (XII.20.) MT rendelet
Szakmai alap-és továbbképzés képesítésre kötelezettek:(rövid összefoglalás)
Azon gépjárművezetők, akik 2009. szeptember 9-ét követően „C" kategóriájú vagy „C1" alkategóriájú, továbbá „C1+E" és/vagy „C+E" kombinált kategóriájú vezetői engedélyt szereztek és annak megfelelő kategóriájú járművet kívánnak közúton vezetni, szakmai alapképesítés (GKI) megszerzésére kötelezettek, (GKI= Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány)
akik

 

2009. szeptember 9. előtt már „C" kategóriájú vagy „C1" alkategóriájú, továbbá „C1+E" és/vagy „C+E" kombinált kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkeztek (és nem végeztek a fenti kategóriák valamelyikére 2009. szeptember 9. után kategóriabővítést), a meglévő gépjármű-kategóriájuk alapján a nemzetközi árufuvarozói képesítésre kiadott igazolványuk érvényességének lejártától, legkésőbb tehát 2014. szeptember 10-től kezdődően, ill. ha az alapképesítésüket 2009. szeptember 9. után szerezték meg, annak a dátumától számított öt éven belül továbbképzési képesítés megszerzésére kötelezettek.
Nem szükséges GKI képesítés annak, aki olyan járművet vezet,
• amely engedélyezett legnagyobb sebessége nem haladja meg a 45 km/h-t
• amely a fegyveres erők, a polgári védelem, a tűzoltóság és a közrend fenntartásáért felelős erők használatában vagy ellenőrzése alatt áll
• amely műszaki fejlesztési, javítási vagy karbantartási célból forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy új, vagy felújított jármű és még nem került használatba
• amelyet szükséghelyzetben használnak vagy mentési akcióra jelöltek ki
• amelyet járművezetési oktatás során használnak
• amely nem kereskedelmi célú személy- és áruszállításra használt, csupán személyes használatban lévő jármű
amely a gépkocsivezető munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállít, feltéve, hogy e jármű vezetése nem tartozik a gépjárművezető elsődleges feladatához.

 

A szaktanfolyam célja:

a közúti közlekedés biztonságának a javítása, a tehergépkocsi-vezetők gazdaságos és környezet kímélő vezetési szemléletének a kialakítása 2003/59/EK irányelv iránymutatásai alapján

A szaktanfolyam követelményrendszere:

Az alapképzési és továbbképzési szaktanfolyamon a részvétel kötelező, amelynek célja, hogy a járművezetők sajátítsák, illetve mélyítsék az áruszállítással kapcsolatos feladatok ellátásához - és a vizsgához - szükséges alapvető elméleti, vezetéstechnikai és gyakorlati ismereteket.


Fontos!!
A közúti szállítási piac fejlődése következtében megjelenő új követelményeknek való megfelelés, függetlenül attól, hogy a járművezető önálló vállalkozóként vagy alkalmazottként végzi munkáját, hogy akár saját számlára, akár díj ellenében folytatja tevékenységét.

 

Alap és továbbképzés minimális időtartama:


Sorszám Szaktanfolyam megnevezése Minimálisan kötelező
- Autóbuszvezető és tehergépkocsi-vezető összevont alapképzés 68 óra
- Autóbuszvezető és tehergépkocsi-vezető összevont továbbképzés 47 óra
- Tehergépkocsi-vezető alapképzés 44 óra
- Tehergépkocsi-vezető továbbképzés 35 óra

- Kiegészítő tehergépkocsi-vezető alapképzés érvényes autóbuszvezető alapképzés birtokában 26 óra

- Kiegészítő tehergépkocsi-vezető továbbképzés érvényes autóbuszvezető képesítés birtokában 17 óraAz alap- tanfolyamra való beiskolázás feltétele:
• érvényes vezetői engedély


Alapképesítés:
A gépjárművezetői képesítést (GKI) - első alkalommal - alapvizsga letételével szerezheti meg. Az alapképesítés megszerzéséhez szaktanfolyamon kell részt vennie, majd azt követően vizsgát kell tennie.

 

 

A vizsga tárgyai:


A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés - írásbeli teszt
Előírások alkalmazása - írásbeli teszt
Egészségügyi közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika - írásbeli teszt
Esettanulmány
Járművezetés a közúti forgalomban - gyakorlati
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek - gyakorlati
Járművezetés vészhelyzetek létrehozására tanpályán vagy szimulátoron - gyakorlatiA tanfolyam időtartam: tanfolyam és vizsga időtartama, öt nap
Helye: magániskolánk: Békéscsaba, Kis Tabán u5.
Előzetes jelentkezés módja: telefonon illetve e-mailen (gyarakine@atkepzes.com)
Jelentkezés feltétele:
- Adatlap és meghatalmazás aláírása, a jelentkezési lap kitöltését követően
- 1 db igazolvány fénykép csatolása,
- Következő dokumentumok fénymásolata:
- személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély, korábban megszerzett belföldi/nemzetközi/vállalkozó képesítés igazolása.

 

 

Alapképzés tanfolyam díja:,- 119.000 Ft, mely tartalmazza az elméleti képzés + gyakorlati képzés díját, szimulátor, továbbá a jegyzetek díját a tanfolyam idejére)
Azon jelentkezők, akik az előzetes felkészüléshez már igénylik elektronikus úton a tananyagot, tanácsadást a tanfolyam megkezdése előtt, annak érdekében, hogy pl.külföldi fuvar esetén, a pihenő időben tanulni szeretnének, azoknak a tanfolyami díj 50 %-t, és a vizsgadíjat, az elektronikus kapcsolattartás előtt, be kell fizetni személyesen magániskolánk irodájában, Békéscsaba, Kis Tabán u 5.szám alatt, naponta 8,00-14,00 óra között, vagy átutalással is kiegyenlíthető az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett, 53200118-11071156-00000000 egyszámlánk javára, melyről beérkezését követően, számlát küldünk címére.

 

Alap vizsgadíja:35.900 Ft.


Egyéb költség: A (GKI) okmány kiállításának hatósági díja: 9 900 Ft

 

 

A továbbképzés tanfolyam díja: 69.00 Ft. mely tartalmazza az elméleti képzés + szimulátoros képzés díját, továbbá a jegyzetek díját a tanfolyam idejére)


A továbbképzés vizsgadíja: 9.000 Ft.
Továbbképzés esetén, csak teszt vizsgát kell tenni.


Egyéb költség
: Az igazolvány (GKI) kiállításának hatósági díja: 9 900 Ft.
Összevont GKI alapképzés tanfolyami díja: 150.000 Ft + vizsgadíj + GKI igazolvány kiállításának díja: 9.900 Ft.


Összevont GKI továbbképzés tanfolyami díja
: 110.000 Ft + vizsgadíj + GKI igazolvány kiállítási díja: 9.900 Ft.


Gépjárművezetői Képesítési Igazolványról:
A képesítés igazolására a „Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány" (GKI) szolgál. A GKI az utolsó, sikeres vizsga napjától számított öt évig érvényes.

 

Felmentések:
Egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól a vizsgatárgy(ak)nak megfelelő szakképesítés esetén külön kérelemre a Nemzeti Közlekedési Hatóság felmentést adhat:
• Az „Előírások alkalmazása" elméleti vizsgatárgyból nem kell alapképesítési vizsgát tennie annak a gépjárművezetőnek, aki autóbuszos személyszállító vállalkozó, belföldi árufuvarozó vállalkozó, nemzetközi árufuvarozó vállalkozó képesítéssel rendelkezik.
• „A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés" és az „Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika" tantárgyak kötelező óraszámainak 50%-a, valamint az e tantárgyakhoz kapcsolódó vizsga alól a 2012. szeptember 9-éig mentesül az a gépkocsivezető, aki a belföldi szolgáltatói igazolását öt éven belül szerezte

 

 

Tisztelt Gépjárművezetők, akik alap, vagy továbbképzésre, vagy kiegészítő képzésre kötelezettek!

Jelentkezzenek előzetesen e-mail-ben akkreditált intézményünknél, s mi írásban küldjük alap-tovább, és kiegészítő képzések tájékoztatóit, melyek a jelentkezéstől a vizsgával bezáróig minden információt tartalmaznak.
Önök bárhol vannak kiküldetésben munkavégzés miatt, a munkaközi szünetekben, esti pihenő időben, már a tanfolyam megkezdése előtt, a minimálisan előírt kötelező óraszám felett, a képzésbe beiratkozott csoport részére segítséget nyújtunk elektronikus úton az előzetes egyéni tanuláshoz, a felkészüléshez, amely tartalmazzaaz önálló tanulás ajánlott ütemtervét.A tananyag feldolgozásának elősegítését szolgáló tanulás-módszertani tanácsokat adunk. Tájékoztatjuk a tanuláshoz felhasználható segédanyagok könyv, jegyzet, ellenőrző kérdések beszerzési helyeiről.
Tisztelettel várjuk Önt a GKI képzéseinkre.


Forrás:Nemzeti Közlekedési Hatóság Tanterv-és útmutatója


Békéscsaba, 2012. Átképző Felnőttképző Bt.

 

 


Átképző Felnőttképző Bt.
Mobil: +36-30-303-2750
E-mail: info@atkepzes.com
http://www.atkepzes.com
AL-0102 NyT. 04-0036-06

 

 

 

Kapcsolatfelvétel | Adatvédelmi nyilatkozat | Impresszum
MCOnet 2001- 2014. - Minden jog fenntartva - Copyright - www.mconet.hu